PATVIRTINTA
Plungės trumpalaikės globos centro
direktoriaus 2012-05-31 įsakymu Nr.V-27

 

PLUNGĖS TRUMPALAIKĖS GLOBOS CENTRO GYVENTOJŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. PRIĖMIMO IR APGYVENDINIMO TVARKA

 

1. Asmenys, norintys laikinai apsigyventi Plungės trumpalaikės globos centre (toliau – Trumpalaikės globos centras), rašo prašymą, kurį svarsto Laikino apnakvindinimo ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo komisija.
2. Klientai, kuriems leista gyventi, pasirašo sutartį su Trumpalaikės globos centru ir paslaugomis gali naudotis 6 mėnesius ar ilgiau.
3. Esant reikalui, paslaugų gavėjui pakeičiami rūbai, duodamas maisto paketas.
4. Per tris dienas nuo sutarties pasirašymo klientas privalo pristatyti medicininę pažymą, kad gali gyventi Trumpalaikės globos centre.
5. Pirmąjį mėnesį paslaugos teikiamos nemokamai.

 II. PLUNGĖS TRUMPALAIKĖS GLOBOS CENTRO GYVENTOJŲ TEISĖS

6. Naudotis komunaliniais patarnavimais, darbo, poilsio kambariais ir virtuve nustatyta tvarka.
7. Naudotis televizoriais, radio aparatais, elektriniais virduliais ar kitais elektros prietaisais kambariuose administracijai leidus.
8. Gauti pirmąją medicininę pagalbą.
9. Gauti korespondenciją.
10. Būti pakviestiems prie telefono.
11. Gauti socialines paslaugas, socialinį informavimą, konsultavimą ir palaikymą.
12. Esant reikalui ir suderinus su darbuotojais, grįžti į Trumpalaikės globos centrą vėliau negu 22 valandą.
13. Būti Trumpalaikės globos centre ir dienos metu, jei nepažeidinėjamos vidaus tvarkos taisyklės.

 III. PLUNGĖS TRUMPALAIKĖS GLOBOS CENTRO GYVENTOJŲ ATSAKOMYBĖ

14. Trumpalaikės globos centro gyventojas atsako už:
14.1. švarą ir tvarką kambariuose bei bendro naudojimo patalpose;
14.2. Trumpalaikės globos centro inventorių;
14.3. savalaikį mokėjimą už suteiktas paslaugas;
14.4. savo nepilnamečių vaikų priežiūrą ir saugumą;
14.5. savo asmeninius daiktus.
15. Dingus įstaigos inventoriui, kaltininkas žalą privalo atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. PLUNGĖS TRUMPALAIKĖS GLOBOS CENTRO GYVENTOJAI PRIVALO

16. Grįžti į Trumpalaikės globos centrą iki 22 valandos.
17. Laikytis tylos ir ramybės nuo 23 valandos iki 6 valandos.
18. Išeinant iš Trumpalaikės globos centro užsukti vandens čiaupus, išjungti elektros prietaisus, užrakinti savo kambarį ir raktą palikti pas socialinio darbuotojo padėjėją budėjimui.
19. Mokėti už Trumpalaikės globos centre teikiamas paslaugas iki einamojo mėnesio 20 dienos.
20. Tausoti ir saugoti Trumpalaikės globos centro turtą.
21. Pastebėjus vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, vandens čiaupo, elektros prietaisų ar kito inventoriaus gedimus, nedelsiant apie tai pranešti įstaigos darbuotojams.
22. Leisti užeiti į kambarį įstaigos darbuotojus patikrinti kambario tvarką ir inventoriaus būklę.
23. Išvykstant ilgesniam kaip 3 parų laikotarpiui informuoti administraciją.
24. Griežtai laikytis priešgaisrinės apsaugos taisyklių.
25. Intensyviai ieškoti darbo, gyvenamojo ploto ir kartu su socialiniais darbuotojais spręsti kitas susidariusias problemas.
26. Nutraukiant sutartį su Trumpalaikės globos centru, sumokėti už paslaugas, grąžinti išduotą patalynę ir kitą inventorių.
27. Dalyvauti Trumpalaikės globos centro renginiuose, patalpų ir teritorijos tvarkymo talkose.
28. Vykdyti įstaigos darbuotojų nurodymus.

V. PLUNGĖS TRUMPALAIKĖS GLOBOS CENTRO GYVENTOJAMS DRAUDŽIAMA

29. Ateiti neblaiviems, atsinešti bei vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar kitas psichotropines medžiagas.
30. Atsivesti pašalinius asmenis.
31. Rūkyti Trumpalaikės globos centro patalpose (išskyrus rūkomuosius).
32. Kelti triukšmą ar kitokiais būdais drumsti ramybę.
33. Savavališkai persikelti į kitą lovą ar kambarį.
34. Keisti kambario interjerą (perstatyti baldus, asmeninius daiktus laikyti ne tam skirtose vietose, keisti užraktus ir pan.).
35. Palikti be priežiūros mažamečius vaikus.
36. Spręsti konfliktines situacijas be įstaigos darbuotojų.
37. Naudoti fizinį ar psichologinį smurtą prieš kitus gyventojus.
38. Pažeidus Trumpalaikės globos centro vidaus tvarkos taisykles, gyventojams skiriamos nuobaudos: įspėjimas ir šalinimas iš Plungės trumpalaikės globos centro.
39. Trumpalaikės globos centro administracija už gyventojų daiktus,laikomus kambariuose, neatsako.
40. Iš Trumpalaikės globos centro pašalintų asmenų daiktai saugomi penkias paras.