PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2011 m. vasario 24 d.
sprendimu Nr. T1-43

PLUNGES TRUMPALAIKES GLOBOS CENTRO NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Plunges trumpalaikes globos centras (toliau – Istaiga) yra Plunges rajono savivaldybes biudzetine istaiga, teikianti laikino apgyvendinimo paslaugas socialines rizikos suaugusiems asmenims.
2. Istaigos savininkas – Plunges rajono savivaldybe (toliau – Savininkas), kurios teises igyvendina Plunges rajono savivaldybes taryba.
3. Istaigos teisine forma – biudzetine istaiga.
4. Istaiga yra viesasis juridinis asmuo, turinti ukini, finansini, organizacini ir teisini savarankiskuma, savo antspauda, saskaitas banke.
5. Istaigos veikla grindziama Lietuvos Respublikos istatymais, kitais teises aktais, Savininko sprendimais, Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais ir siais Nuostatais.
6. Istaigos adresas: Dariaus ir Gireno g. 50 - 2, LT-09118 Plunge, kodas – 171697549.
7. Istaiga turi paramos gavejo statusa.

II. ISTAIGOS SAVININKO TEISES IR PAREIGOS

8. Istaigos Savininkes teises ir pareigas igyvendinanti institucija yra Plunges rajono savivaldybes taryba (toliau – Taryba).
9. Taryba turi sias teises ir pareigas:
9.1. tvirtinti Istaigos nuostatus;
9.2. skirti biudzeto lesas Istaigai islaikyti;
9.3. kontroliuoti Istaigos lesu apskaita bei panaudojima;
9.4. priimti i pareigas ir is ju atleisti Istaigos vadova;
9.5. priimti sprendima del Istaigos buveines pakeitimo;
9.6. priimti sprendima del Istaigos reorganizavimo ar likvidavimo;
9.7. priimti sprendima del Istaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
9.8. skirti ir atleisti likvidatoriu arba sudaryti kikvidacine komisija ir nutraukti jos igaliojimus;
9.9. spresti kitus Istaigos nuostatuose ir kituose istatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

III. ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

10. Istaigos veiklos tikslas – organizuoti ir teikti laikina prieglobsti socialiai pazeidziamiems asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar laikinai negalintiems ja naudotis, padeti isspresti iskilusias problemas, integruoti i visuomene.
11. Istaigos funkcijos:
11.1. teikti bendrasias socialines paslaugas:
11.1.1. informavimo;
11.1.2. konsultavimo;
11.1.3. tarpininkavimo ir atstovavimo.
11.2. teikti socialines prieziuros – laikino apnakvindinimo paslaugas;
11.3. teikti trumpalaikes socialines globos paslaugas;
11.4. vykdyti Savininko pavedimus socialiniu paslaugu srityje;
11.5. veiklos, kurios kodai pagal Ekonomines veiklos rusiu klasifikatoriu yra:
11.5.1. kita stacionarine globos veikla – 87.9;
11.5.2. kita stacionarine globos veikla – 87.90;
11.5.3. kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla – 88.9;
11.5.4. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla – 88.99;
11.5.5. kita zmoniu sveikatos prieziuros veikla -86.90.
12. Socialiniu paslaugu poreikis nustatomas, socialines paslaugos skiriamos, teikiamos ir mokejimo uz jas tvarka nustatoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Savininko teises aktais.

IV. ISTAIGOS VALDYMAS

13. Istaigai vadovauja direktorius, kuri konkurso tvarka skiria i pareigas ir atleidzia is ju Taryba arba jos igaliota institucija.
14. Istaigos vadovo atlyginima nustato, skiria drausmines nuobaudas ir skatina Taryba arba jos igaliota institucija.
15. Direktorius:
15.1. planuoja, organizuoja istaigos veikla, kontroliuoja istaigos darbuotoju atliekamu uzduociu vykdyma, atsako uz tinkama finansines, ukines ir socialinio darbo veiklos organizavima;
15.2. priima, perkelia, nusalina nuo darbo, atleidzia is darbo ir laikinai paskiria eiti pareigas Istaigos darbuotojus;
15.3. uztikrina, kad Istaigoje butu laikomasi istatymu ir kitu teises aktu;
15.4. skatina Istaigos darbuotojus ir taiko jiems drausmines nuobaudas;
15.5. tvirtina Istaigos darbuotoju pareigybiu aprasymus, nustatydamas pareigybes paskirti, specialiuosius pareigybes reikalavimus, funkcijas bei pavalduma;
15.6. tvirtina Istaigos struktura ir pareigybiu sarasa, nevirsydamas nustatyto didziausio leistino pareigybiu skaiciaus;
15.7. leidzia isakymus, organizuoja ju vykdymo kontrole;
15.8. tvirtina Istaigos programas ir ataskaitas;
15.9.  Istaigos vardu sudaro sandorius ir atstovauja Istaigai;
15.10. uztikrina Istaigos darbuotoju kvalifikacijos tobulinima;
15.11. uztikrina Istaigos darbuotoju darbu sauga;
15.12. atsako uz materialiniu vertybiu apsauga, apskaita ir naudojima pagal paskirti;
15.13. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes istatyma teikiami ataskaitu rinkiniai ir statistines ataskaitos butu teisingi;
15.14. Istaigos direktoriu atostogu leidzia Savivaldybes administracijos direktorius arba jo igaliotas asmuo;
15.15. Istaigos direktoriaus ligos, atostogu, komandiruotes metu direktoriaus pareigas teises aktu numatyta tvarka laikinai eiti pavedama kitam istaigos darbuotojui;
15.16. Istaigos direktorius darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teises aktais, Savininko sprendimais ir pareigybes aprasymu;
15.17. Istaigos direktoriaus isvykimas i komandiruote iforminamas Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu;
15.18. Istaigos direktorius su Savininku derina einamuju metu biudzeto programu samatas, pareigybiu ir etatu skaiciu, nustatyta tvarka teikia tvirtinti veiklos ir finansines ataskaitas;
15.19. priemus sprendima del Istaigos direktoriaus atleidimo is pareigu, buves direktorius sprendime nurodytu laiku turi perduoti reikalus naujam direktoriui ar kitam igaliotam asmeniui;
15.20. perduodant reikalus, surasomas perdavimo ir priemimo aktas. Akte turi buti pateikti svarbiausi duomenys, apibudinantys faktine Istaigos bukle, struktura, etatus, Istaigos islaidu samatos vykdyma, buhalterines apskaitos ir atskaitomybes bukle, turto aprasus, Lietuvos Respublikos istatymu, Vyriausybes nutarimu, tiesiogiai susijusiu su Istaigos kompetencija, Tarybos sprendimu ir Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu vykdyma;
15.21. reikalu perdavimo ir priemimo akta pasiraso reikalus perduodantis ir juos priimantis asmuo, reikalu perdavimo ir priemimo komisijos pirmininkas bei nariai. Jei reikalus perduodantis arba priimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis tai nurodo rastu, pasirasydamas akte;
15.22. reikalu perdavimo ir priemimo aktas surasomas dviem egzemplioriais. Vienas atiduodamas Savivaldybes administracijos direktoriui, kitas – reikalus priimanciam asmeniui. Buves Istaigos direktorius turi teise gauti akto kopija.

V. ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS

16. Istaiga turi sias teises:
16.1. naudoti isigyta ir patikejimo teise perduota turta Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka;
16.2. pirkti ir kitaip isigyti Istaigos veiklai reikalinga turta, juo disponuoti, sudaryti sandorius;
16.3. gauti parama ir ja paskirstyti Istaigos klientams;
16.4. organizuoti darbus pagal viesuju darbu programa;
16.5. organizuoti savanoriu veikla;
16.6. organizuoti studentu praktikos atlikima Istaigoje;
16.7. vykdyti ir dalyvauti programose ir projektuose socialiniu paslaugu srityje;
16.8. organizuoti Istaigos darbuotoju mokyma ir kvalifikacijos kelima;
16.9. teikti Savininkui pasiulymus del socialiniu paslaugu klientams organizavimo Istaigoje, skleisti socialinio darbo geraja patirti;
16.10. teises aktu nustatyta tvarka gauti reikalingus veiklai vykdyti dokumentus ir informacija;
16.11. bendradarbiauti su valstybinemis, savivaldybiu ir nevyriausybinemis organizacijomis bei kitomis istaigomis ir organizacijomis, teikianciomis socialines paslaugas, parama ar labdara.
17. Istaigos pareigos yra sios:
17.1. racionaliai naudoti biudzeto asignavimus pagal patvirtinta islaidu samata siuose Nuostatuose numatytai veiklai vykdyti;
17.2. uztikrinti materialinio turto sauguma ir tinkama prieziura;
17.3. uztikrinti saugias darbo salygas;
17.4. uztikrinti teikiamu socialiniu paslaugu kokybe;
17.5. nustatyta tvarka teikti ataskaitas bei garantuoti ju teisinguma.

VI. LESU SALTINIAI IR LESU NAUDOJIMO TVARKA

18. Istaigos lesu saltiniai yra sie:
18.1. Savivaldybes biudzeto skiriamos lesos;
18.2. pajamos, gautos uz teikiamas paslaugas;
18.3. paramos lesos;
18.4. projektams ir programoms igyvendinti skirtos lesos;
18.5. kitos teisetai igytos lesos.
19. Istaigos lesos gaunamos ir naudojamos pagal asignavimu valdytojo patvirtintas islaidu samatas ir laikantis Lietuvos Respublikos teises aktu nustatytos tvarkos.
20. Istaigos buhalterine apskaita ir atskaitomybe tvarkoma Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka.

VII. DARBO SANTYKIAI IR APMOKEJIMAS

20. Istaigos darbuotoju darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teises aktai.
21. Istaigos darbuotoju darbo uzmokescio dydi reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai ir kiti teises aktai.

VIII. ISTAIGOS VIESI PRANESIMAI

22. Istaigos viesi pranesimai skelbiami dienrastyje „Lietuvos zinios“.

IX. ISTAIGOS VEIKLOS KONTROLE

23. Valstybes ir Savivaldybes kontroles institucijos turi teise istatymu nustatyta tvarka tikrinti Istaigos ukine, finansine ir socialinio darbo veikla.

X. STEIGIMO DOKUMENTU KEITIMO TVARKA

24. Teise siulyti keisti ar pildyti Istaigos nuostatus turi Savininkas ir Istaigos direktorius.

XI. REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

25. Istaiga reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Savininko sprendimu ir kitu teises aktu nustatyta tvarka.
26. Likviduojant Istaiga, jos turtas ir lesos perduodamos Savivaldybes administracijai, o reorganizuojant – Istaigos teisiu peremejams.